Vedtektsforslag

Vedtektsforslag for din bedriftskunstforening


§ 1 Navn

Foreningens navn er: NN bedriftskunstforening

§ 2 Formål

Foreningens formål er å være et felles forum for de kunstinteresserte i NN . Videre skal bedriftskunstforeningen gjennom innkjøp og utlodning av kunstverk, samt ved eventuelle omvisninger, studiebesøk og foredrag, etc. stimulere til øket interesse, kunnskap og forståelse av god kunst blant de ansatte.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap kan oppnås av alle som er fast ansatt i bedriften NN . Medlemskapet opphører når en ikke lenger er fast ansatt i bedriften - dog skal det være adgang til å fortsette medlemskapet ut inneværende utlodningsperiode mot å betale resterende kontingent og arbeidsgiverandel ved ansettelsesforholdets opphør. Alderspensjonerte arbeidstakere med minst 2 års medlemskap, skal kunne fortsette som medlemmer på vanlige vilkår ut den perioden som pågår det året de pensjonerer seg.
Nye medlemmer må betale hele medlemskontingenten, både bedriftsandel og medlemsandel for den del av utlodningsperioden som har gått før innmeldingen. Nye medlemmer som opptas fra oppstart av ny utlodningsperiode betaler kun medlemsandel.
Medlemmer som ikke slutter i bedriften, binder seg for hele utlodningsperioden, det vil si til alle har vunnet i A-trekningen ( se § 4 ). Innbetalt medlemsandel refunderes ikke.
Innmelding og utmelding i NN bkf. skal skje skriftlig. Hvis ikke utmelding skjer ved endt utlodningsperiode er man automatisk medlem for neste periode.

§ 4 Trekning av kunstverker

Utlodningsperioden går over tre år.
Trekningen foregår ( passende tidspunkt nedfelles ) og gjennomføres i to avdelinger. A-trekningen omfatter alle medlemmer som i den påbegynte trekningsperioden ikke tidligere har vunnet i denne avdeling. Minimum 1/3 av medlemmene skal vinne i A-trekningen hvert år. Den totale kostnaden av kunstverkene i A-trekningen skal utgjøre minimum 2/3 av kostnadene for alle kunstinnkjøp til årets trekning. Gevinstene som inngår i A-trekningen skal merkes spesielt, men vinnere i A-trekningen kan likevel velge fritt blant alle gevinstene. Kostnaden for hvert enkelt kunstverk i A-trekningen skal alltid være høyere enn det som den enkelte medlem totalt skal betale i medlemskontingent for hele 3-årsperioden.
Gevinster i B-trekningen omfatter de resterende gevinster med unntak av eventuelle overheng fra A-trekningen. B-trekningen foretas blant de medlemmer som ikke har vunnet i A-trekningen i samme år. 1/3 av den totale medlemsmassen vinner i «B»-avdelingen hvert år.
Når alle medlemmer har vunnet i «A»-avdelingen (etter 3 år), starter syklusen på nytt.
På årsmøtet trekkes vinnerne i begge avdelingene. Rett til å delta i trekningen har alle medlemmer som ikke skylder kontingent. Alle medlemmer er pliktige til selv å møte frem på trekningen.
Styret kan trekke gevinst for et medlem som har gyldig fravær, men det må da foreligge en skriftlig prioriteringsliste fra medlemmet selv. Alle innleverte prioriteringslister skal være ferdig utfylt med en prioritering for alle kunstverk som inngår i årets trekning.
Ved ugyldig fravær på trekningen, samt ikke innlevert prioriteringsliste, må medlemmet, hvis det blir trukket ut, velge gevinst etter at alle andre medlemmer som er trukket ut har valgt sin gevinst.

§ 5 Innkjøp og utstilling av kunstverker

Kunstverkene kjøpes inn av styret som også er innkjøpskomité. Kunstverkene skal henges opp/utstilles i felles lokaler, og på en slik måte at de er tilgjengelige for alle interesserte.
Innkjøpskomiteen skal kun kjøpe inn kunst fra etablerte kunstnere som har en formell kunstutdannelse, alternativt har bestått opptakskravene til Bildende Kunstneres Forening.
Innkjøpskomiteen skal prioritere innkjøp av originale kunstverk til A-trekningen.

§ 6 Avstemming

På årsmøtet har hvert fremmøtt medlem én stemme. Avstemming over forslag og valg avgjøres ved simpelt flertall, unntatt en eventuell votering om endring av vedtekter og oppløsing av bedriftskunstforeningen. (se § 10 og § 11).
Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 7 Årsmøtet

Styret skal kalle inn til årsmøtet med minimum tre -3- ukers frist.
Innkomne forslag må være styret i hende minimum sju -7- dager før årsmøtet.
Ved ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:
1. Styrets årsberetning og regnskap
2. Valg av leder
3. Valg av fire styremedlemmer
4. Fastsettelse av kontingent
5. Innkomne forslag
6. Trekning av kunstverk i A- og B-trekning
Vedrørende valgkomité: De som går ut av styret bør tre i valgkomité.
Valgkomité skal bestå av tre medlemmer
Vedrørende revisor: Regnskapsfører i bedriften bør være revisor.

§ 8 Styret

Foreningens styre skal bestå av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Her velges kasserer, sekretær og nestleder.
Styret velges for to -2- år om gangen, men da slik at aldri mer enn to styremedlemmer kan gå ut av styret samtidig. Styremedlemmer som går ut av styret bør velges inn i valgkomiteen.
Leder velges hvert år på årsmøtet.
Styret kan sette av årlige utgifter til dekning av eventuelle kursutgifter og faktiske utgifter i forbindelse med kunstinnkjøp.

§ 9 Medlemskontingent

Medlemskontingenten er kr x .- pr. år, og trekkes i lønn med kr x/12 - pr. måned hele året. Foreningen mottar hvert år en bedriftsandel lik egenandelen fra medlemmene. Bedriften forskutterer medlemskontingenten på en egen konto, slik at bedriftskunstforeningen har de nødvendige midler til innkjøp av kunstverk/utsmykning.

§ 10 Endring av vedtektene

Forslag om endring av vedtektene må ha minimum 2/3 flertall på årsmøtet.

§ 11 Oppløsning av bedriftskunstforeningen

Årsmøtet avgjør om foreningen skal oppløses. Et slikt vedtak må ha minimum ¾ flertall på årsmøtet.
Eventuelt overskudd etter oppløsning anvendes til innkjøp av kunstverk som loddes ut blant foreningens medlemmer.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no