Vedtekter for Rogaland Bedriftskunstforenings Råd

Vedtekter for Rogaland Bedriftskunstforeningsråd, RBR

§ 1 FORMÅL
Rogaland Bedriftskunstforeningsråd (RBR) har som formål å øke kunnskap og forståelse for bildende kunst blant medlemsforeningene.
RBR skal være et veiledende organ for eksisterende bedriftskunstforeninger samt stå til rådighet ved opprettelse av nye foreninger.

§ 2 MEDLEMSKAP
Som medlemmer kan opptas alle bedriftskunstforeninger i Rogaland. Enkeltpersoner som ikke er ansatt i en bedrift som har kunstforening, men som tidligere har vært medlem i en kunstforening som på det tidspunkt var medlem av RBR, kan opptas som støttemedlem. Støttemedlemmer betaler samme medlemsavgift som bedriftskunstforeningene.
Utmelding skal skje skriftlig.

Styret kan utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 3 STYRET
Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer (varamedlem 1 og varamedlem 2). På årsmøtet velges leder, 2 styremedlemmer og varamedlemmene.
Leder og varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer velges for 2 år.

Det tilkommer styret å:
a) Velge nestleder, sekretær, kasserer og ansvarlig for RBR Hjemmeside
b) Skaffe til veie de nødvendige midler til driften
c) Utarbeide budsjett og arbeidsprogram
d) Holde kontakt med medlemsforeningene gjennom kontaktpersoner
e) Være ansvarlig for RBR sin hjemmeside med redaksjonelt stoff og annonser

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det legges vekt på regional representasjon i styret så langt det lar seg gjøre.

Ved permanent frafall av styremedlem i perioden, trer varamedlem 1 inn som styremedlem frem til neste ordinære valg. Ved neste permanente frafall av styremedlem i perioden trer varamedlem 2 inn som styremedlem.

Ved permanent frafall av revisor i perioden, er styret ansvarlig for å fremskaffe ny revisor som kan fungere frem til neste ordinære valg.

§ 4 VALGKOMITÉ
Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Komiteens medlemmer velges av årsmøtet for 2 år. Valgkomiteen legger fram innstilling til nye styremedlemmer og revisor på årsmøtet og forestår valget.

§ 5 ÅRSMØTE
Årsmøtet avholdes innen utgangen av april og består av en representant fra hver medlemsforening. Æresmedlemmer har møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett.Støttemedlemmer har møterett, talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett. Årsmøtet bekjentgjøres skriftlig til medlemmene minst 4 uker i forveien. Årsmøtet behandler:

a) Styrets regnskap og beretning
b) Valg av leder
c) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
d) Valg av revisor
e) Fastsettelse av medlemskontingent
f) Forslag til årsmøtet

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet.
Det kan ikke stemmes med fullmakt. Hvert styremedlem og varamedlem velges ved særskilt valg. Hvis en kandidat ikke har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene skal det foretas omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer. Æresmedlemmer er valgbare til styret og andre tillitsverv. Støttemedlemmer er ikke valgbare til styret eller andre tillitsverv.

§ 6 ENDRING AV VEDTEKTENE
Årsmøtet kan endre vedtektene. Hertil kreves minst 2/3 flertall.

§ 7 OPPLØSNING AV RÅDET
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller minst ¼ av medlemmene ønsker det. Ekstraordinært årsmøte med dagsorden blir bekjentgjort med brev til medlemsforeningene med minst 4 ukers varsel.

Oppløsning av rådet skjer i samme former som vedtektsendring. Ved oppløsning tilfaller rådets midler medlemsforeningene.

RBR styret – Sandnes 12.02.12

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse p RBR hjemmeside

Kontakt RBR eller EnterNett AS for opprette, avslutte eller endre informasjon om dine annonser p www.rbr-rapport.no